w

Regulamin

Regulamin organizacyjny
Niepublicznego Żłobka ,,Oaza Maluszka” w Lubiczu Dolnym
zwanego dalej ,,Żłobkiem”

Żłobek działa na podstawie:

Regulamin organizacyjny Żłobka, zwany dalej ,,Regulaminem” określa organizację pracy Żłobka.
Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:
organizację pracy Żłobka;
ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku;
kadrę Żłobka;
bezpieczeństwo dzieci.
Podmiotem prowadzącym Żłobek jest Telo Logistic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubiczu Ddolnym, przy ul. Mostowej 40, 87-162 Lubicz Dolny, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000928737 , NIP: 5213943780, REGON: 520282007, kapitał zakładowy: 15.000 zł, zwana dalej ,,Założycielem”.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Organizacja pracy Żłobka
Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi:
od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 16:30,
12 miesięcy w roku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, sobót oraz dni wyszczególnionych przez Założyciela lub Dyrektora Żłobka, które będą ogłaszane na stronie internetowej Żłobka oraz na tablicy ogłoszeń w holu Żłobka z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
Dziecko w Żłobku może przebywać maksymalnie do 10 godzin dziennie.
Z przyczyn niezależnych od żłobka, np. w przypadku
wystąpienia awarii,
brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub
wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych,
niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych,
dopuszcza się możliwość przerwy w funkcjonowaniu Żłobka.
§ 2
Rejestracja obecności
Każdego dnia zapisywany jest fakt obecności dziecka na liście ewidencji posiłków i obecności.
W ostatnim dniu miesiąca Dyrektor placówki podlicza rejestry dzienne pobytu dziecka i podlicza liczbę posiłków wydanych dziecku.
Rejestry będą stanowiły podstawę do odliczenia stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności, jeśli rodzic zgłosi nieobecność dziecka dniu poprzedzającym nieobecność do godziny 11:00. Jeśli jednak rodzic nie zgłosi nieobecności dziecka zgodnie z powyższymi informacjami, ponosi koszt posiłku w tym dniu.
§ 3
Zakres usług
Świadczenia oferowane przez Żłobek obejmują:
całodzienne wyżywienie, płatne dodatkowo,
zabiegi opiekuńczo – pielęgnacyjne,
zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w salach lub w ogrodzie,
zapewnienie higieny snu i wypoczynku,
udzielenie doraźnej pomocy przedmedycznej.
Opieka i zajęcia prowadzone w Żłobku są dostosowane do etapu rozwoju każdego dziecka.
§ 4
Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:
6.00 – 8.00 Przyjmowanie dzieci do Żłobka;
8.00 – 8.10 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno – porządkowe;
8.10 – 8.40 Śniadanie;
8.40 – 9.00 Czynności higieniczno – pielęgnacyjne po posiłku;
9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci zgodnie z tematykami tygodniowymi;
10.00 – 10.10 Przygotowanie do drugiego śniadania, czynności higieniczno – porządkowe;
10.10 – 10.30 Drugie śniadanie;
10.30 – 10.40 Czynności higieniczno- pielęgnacyjne po posiłku;
10.40 – 11.30 Zabawy ruchowe w ogrodzie, zajęcia sensoplastyczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczne;
11.30 – 11.40 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno – porządkowe;
11.40 – 12.10 Obiad;
12.10 – 12.20 Czynności higieniczno – pielęgnacyjne po obiedzie, przygotowanie do drzemki;
12.20 – 14.20 Leżakowanie;
14.20 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno – porządkowe;
14.30 – 14.50 Podwieczorek;
14.50 – 15.30 Zabawy edukacyjno – rozwojowe;
15.30 – 16.30. Zabawy swobodne/odbiór dzieci.
§5
Kadra
Założycielem Żłobka są Klaudia Borowiec i Ewa Szczepańska.
Dyrektorem Żłobka jest Angelika Śniady
Kierownikiem Żłobka jest Magdalena Wiśniewska.
W Żłobku pracują również opiekunki dziecięce, woźne oraz pielęgniarka/położna.
§ 6
Liczba opiekunów w Żłobku uwarunkowana jest liczbą miejsc organizacyjnych oraz wiekiem dzieci – przysługuje 1 opiekun na 8 dzieci w przypadku dzieci powyżej 1 roku lub 1 opiekun do 5 dzieci w przypadku dzieci poniżej roku lub z orzeczeniem o niepełnosprawności;
W Żłobku Oaza Maluszka osoby pracujące z dziećmi posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz badania lekarskie.
II. Bezpieczeństwo dzieci
§ 7
Choroba i nieobecności dziecka
Do Żłobka przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe.
W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Żłobku objawów chorobowych lub podwyższonej temperatury, powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych
O zachorowaniu dziecka w Żłobku rodzic informowany jest telefonicznie i jest zobowiązany do odbioru dziecka ze Żłobka najpóźniej w ciągu 2 godzin, a w szczególnych sytuacjach do 1 godziny (np. astma, temp>39*C). W przypadku nieodebrania dziecka w tym czasie, personel wezwie pomoc lekarską.
Nieobecność dziecka spowodowana chorobą, szczególnie chorobą zakaźną, rodzic ma obowiązek zgłosić w dniu zachorowania.
Personel nie podaje dzieciom lekarstw.
§ 8
Zachowanie dziecka w Żłobku
Rodzice informowani są przez personel Żłobka o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do wystąpienia objawów chorobowych u dziecka a także innych dzieci.
Na wniosek rodziców, uprawniony personel Żłobka obowiązany jest udzielić rodzicom informacji o stanie psychofizycznym dziecka a także zauważonych u dziecka odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników.
Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka, innych dzieci i personelu Żłobka, Kierownik i/lub Dyrektor po konsultacji z opiekunkami informuje o tym rodziców dziecka. Czynności te dokumentowane są przez Dyrektora placówki w karcie pielęgnacyjnej dziecka i są podstawą do wnioskowania o zaprzestanie świadczenia usług opieki przez Żłobek. Jeżeli rodzice kwestionują konieczność zaprzestania korzystania z tego powodu z usług Żłobka, proszeni są o osobistą obserwację zachowania dziecka w grupie w Żłobku.
Ponadto rodzicom wydaje się pisemną opinię o możliwości weryfikacji opinii Żłobka przez poradnię psychologiczną dla małych dzieci.
§ 9
Dziecko pod opieką Rodziców
Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Żłobka pod opieką Rodziców. Dziecko jest pod opieką rodzica rano w trakcie przyprowadzania, do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz po południu, w trakcie odbioru dziecka,
od momentu zabrania z grupy.
W chwili, gdy rodzic zgłasza odbiór dziecka opiekunowi, to Rodzic przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.
§ 10
Informowanie o chorobach dziecka
Z powodów organizacyjnych Rodzice winni informować Dyrektora Żłobka o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka w Żłobku w miarę możliwości dzień wcześniej do godziny 11:00, jeśli miałaby być odliczona kwota za wyżywienie pod numerem telefonu 780-049-884 lub 780-044-157
§ 11
Sposób sprawowania opieki na dziećmi
Po przyjęciu dziecka do Żłobka, dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu Żłobka przez cały okres, aż do odebrania przez Rodziców lub upoważnioną osobę.
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Żłobku jest następujący:
dzieci przebywające w Żłobku są pod opieką opiekunów, którzy organizują im zabawy, zajęcia edukacyjne i wychowawcze zgodnie z realizowanym tygodniowym planem zajęć;
opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych dzieci;
każdorazowo opiekun kontroluje sprzęt i pomoce dydaktyczne;
opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika Żłobka;
obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna;
w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Żłobka, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
§ 12
Odbiór dziecka
Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców. Za pisemną zgodą rodziców dziecko może być odebrane przez dorosłą pełnoletnią osobę, imiennie upoważnioną, wpisaną do obowiązującego upoważnienia do odbioru dziecka ze Żłobka.
Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, zawiera:
imię i nazwisko osoby upoważnionej;
pokrewieństwo;
adres;
nr dowodu tożsamości;
nr telefonu kontaktowego;
datę i podpis rodziców;
podpis pracownika poświadczający podpis rodzica upoważniający do odbioru dziecka.
Pracownicy Żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia,
że rodzice lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), wówczas dziecko pozostawia się
w Żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
W przypadku nieodebrania dziecka ze Żłobka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia pracy Żłobka, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożnością skontaktowania się z rodzicami (osobą upoważnioną), Kierownik lub inny pracownik Żłobka odczekuje z dzieckiem 1 godzinę, a następnie zawiadamia najbliższą jednostkę policji.

Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze Żłobka.
O każdej zmianie miejsca zamieszkania i telefonu kontaktowego rodziców należy zawiadomić Założyciela Żłobka.
§ 13
Wyprawka Dziecka
Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców w:
domowe obuwie, z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym,
pampersy;
bieliznę osobistą i odzież na zmianę;
oraz jeśli dziecko używa to podpisane: smoczek i butelkę/kubek niekapek
krem pielęgnacyjny
kołderkę/kocyk i poduszkę
Wszystkie rzeczy dziecka muszą być podpisane.
Jeżeli dziecko:
korzysta z urządzeń lub aparatów słuchowych (innych), które winno nosić także w czasie przebywania w Żłobku, rodzice mogą przekazać je personelowi Żłobka wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi,
ma inne niż rówieśnicy potrzeby, jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice winni informować na bieżąco personel Żłobka o takich potrzebach, bądź zachowaniu dziecka, po to by w granicach możliwości Żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki,
ma zaleconą dietę eliminacyjną – może być ona realizowana w Żłobku na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza z poradni specjalistycznej (alergologa, gastrologa, endokrynologa itp.), począwszy od daty przedłożenia stosownego zaświadczenia w Żłobku do odwołania.
Dziecko uczęszczające do Żłobka ze względu na bezpieczeństwo nie może nosić żadnej biżuterii.
Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki dziecka przyniesione do placówki.
Za pozostawione rzeczy oraz wózki żłobek nie ponosi odpowiedzialności.
Dzieci w każdym czasie pobytu w Żłobku mają zapewniony dostęp do napojów. (herbaty, soków, kompotów, wody).
Żłobek zapewnia Dziecku:
łóżeczko/leżaczek,(podpisany z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka)
nocnik – w żłobku, (podpisany z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka)
zastawę stołową przeznaczoną do spożywania posiłków,
całodzienne wyżywienie – za dodatkową opłatą,
pomoce dydaktyczne,
podstawowe przybory higieniczne.

III. Postanowienia końcowe
§ 14
Udostępnienie Regulaminu
Dyrektor Żłobka, obowiązany jest udostępnić każdemu Regulamin organizacyjny Żłobka.
§ 15
Zmiany Regulaminu
Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania. Zmiany te będą niezwłocznie podawane do wiadomości rodziców, nie później jednak niż 14 dni przed ich wejściem w życie. W takim przypadku rodzice uprawnieni są do rozwiązania umowy o świadczenie usług zawartej ze Żłobkiem przez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu bez zachowania określonego w niej okresu wypowiedzenia.